Beyond Yourself

Beyond Yourself

Beyond Yourself, Συμβουλευτικές υπηρεσίες πέρα από το “εγώ”. Μια αντισυμβατική εισήγηση με στόχο να περιγράψει ότι o μεγαλύτερος εχθρός μας στην εξέλιξη μας και στο “επιχειρείν” είναι ο εαυτός μας. 8 στους 10 Έλληνες σήμερα αναζητούν να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα αγνοώντας τους κινδύνους. Ο εισηγητής κος Σάββας Τσαλουχίδης αναφέρει ποιές συγκεκριμένες ενέργειες βοηθούν…

Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής: • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) • Υλικά / Κατασκευές • Εφοδιαστική Αλυσίδα • Ενέργεια • Περιβάλλον • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ…